Nawigacja

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy przedszkola

 

Koncepcja

 

 Pracy Publicznego Przedszkola nr 2 w Ropczycach

 

 

 

„Bronić się pięknem nikt nie potrafi,

lecz kiedy piękno do serca trafi,

gdy w nim zamieszka jak w dobrym domu,

nie da już krzywdy zrobić nikomu”

                                                        Czesław Janczarski

 

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych – ustawie o systemie

oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania  przedszkolnego.

 

MISJA

 

Nasze przedszkole zapewniając opiekę dzieciom od 3-6 lat, dąży do ich wszechstronnego rozwoju w duchu poszanowania praw dziecka
i wzajemnej tolerancji.

Rozwija w dziecku poczucie własnej wartości, promując rozwój zainteresowań i talentów wychowanków. Jest przedszkolem stwarzającym każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości, rozbudzając ciekawość świata i ludzi. 

Stwarza optymalne warunki do osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

 

 

 

O  naszym  przedszkolu  od  a  do  z

 

CZYLI  WIZJA  PRZEDSZKOLA

 

A – Atrakcyjne położenie w centrum Osiedla Świętej Barbary

 

B – Barwnie i funkcjonalnie urządzone sale zabaw dla dzieci

 

C  – Ciepła , rodzinna atmosfera

 

D – Dobrze wykwalifikowana, miła i życzliwa kadra pedagogiczna

 

E  – Energiczny i odpowiedzialny personel administracyjno-gospodarczy

 

F – Fachowe doradztwo specjalistów ( logopedy, rehabilitanta na życzenie Rodziców)

 

G – Godziny pracy przedszkola od 600 do 1700

 

 

H– Harmonogram dnia dostosowany do potrzeb i wieku wychowanków

 

 I –  Innowacyjne metody i formy pracy z dziećmi i współpracy z Rodzicami

 

J – Jedzenie – smaczne, zdrowe, jak domowe

 

K – Konstruktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym, z przedszkolami naszej gminy, Szkołą

Podstawową  Nr 5 w Ropczycach i innymi partnerami

 

L – Lekcje języka angielskiego prowadzone są dla wszystkich dzieci chętnych

 

Ł– Ładne otoczenie umożliwiające dzieciom całoroczny kontakt z przyrodą

 

M – Mamy własne logo ( znak firmowy ) – Miś Uszatek

 

N– Nasi wychowankowie nie mają problemów w szkole

 

O– Organizujemy spotkania adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków

 

P – Pracujemy według atrakcyjnych i innowacyjnych programów

 

R– Rada Rodziców wspiera organizacyjną i wychowawczą działalność przedszkola

 

S– Swoim wychowankom stwarzamy warunki do rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań

 

T – Traktujemy każde dziecko indywidualnie

 

U– Uwrażliwiamy dzieci na takie wartości jak: „prawda, dobro i piękno”

 

W– Wspomagamy rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem

 

Z– Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa i wszechstronny rozwój

 

 

 

 

 

 

CELE  GŁÓWNE  naszego  przedszkola

 

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach
  i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne
  w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5.  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
  i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
   i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

  

WYCHOWANEK  I  PRZYSZŁY  ABSOLWENT  naszego przedszkola

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
 • umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);

posiada:

 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie;

umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
  • posługiwać się zdobyczami techniki (RTV, komputer i inne);

rozumie, zna:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną) oraz przestrzega ww. praw i zasad.

nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi,

sukcesami,

 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażać własnych uczuć.

 

 

Rodzice   naszych   wychowanków

 1. Otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach
  i niepowodzeniach dziecka.
 2. Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola.
 3. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
 4. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej
  i zarządzaniu przedszkolem.
 5. Znają dokumentację przedszkola, główne cele i treści podstawy programowej.
 6. Biorą udział w zajęciach otwartych, wycieczkach, imprezach przedszkolnych, pomagają w ich organizacji.
 7. Działają na rzecz poprawy bazy materialnej i finansowej przedszkola.
 8. Wspólnie z personelem placówki na bieżąco rozwiązują problemy zaistniałe w sytuacji życia codziennego.
 9. Dbają o realizowanie jednolitego systemu wychowawczego dla szeroko rozumianego dobra dziecka.

Nauczyciele   naszego   przedszkola

 1. Zaangażowani w pracę przedszkola.
 2. Współdziałają  z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania.
 3. Wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia.
 4. Doskonalą i podnoszą swoją wiedzę i umiejętności.
 5. Wzbogacają warsztat pracy.
 6. Stosują nowoczesne i innowacyjne metody pracy.
 7. Prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
 8. Są komunikatywni, partnerscy, twórczy, otwarci na nowości, dyspozycyjni i taktowni.
 9. Współdziałają w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju
   i edukacji dzieci w przedszkolu.
 10. Rozpoznają możliwości i potrzeby dzieci.
 11.  Dbają o komfort, wysoki standard, bezpieczeństwo i higienę
  w pomieszczeniach placówki i poza nią.

Pracownicy   naszego   przedszkola:

 • Odpowiedzialnie angażują się w zapewnienie troskliwej i serdecznej opieki nad każdym dzieckiem, zwracając życzliwą uwagę na indywidualne potrzeby i oczekiwania wychowanków i rodziców.
 • Uwzględniają oczekiwania rodziców i dzieci w zakresie zdrowego żywienia dzieci, stale doskonalą i zdobywają wiedzę na ten temat.
 • Z zaangażowaniem dbają o komfort, wysoki standard, bezpieczeństwo
  i higienę w pomieszczeniach placówki i w ogrodzie przedszkolnym;

 

 

KULTYWOWANIE   NASZYCH   PRZEDSZKOLNYCH TRADYCJI

 

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność
i specyfikę.

 

 • Pasowanie na przedszkolaka      
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • Spotkanie z policjantem
 • Jesienny bal z Misiem Uszatkiem
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Spotkanie wigilijne         
 • Bal karnawałowy   
 • Kolędowanie przy żłobku - jasełka         
 • Dzień Babci i Dziadka    
 • Walentynki          
 • Dzień Kobiet i Dziewczynek     
 • Powitanie wiosny z Marzanną  
 • Wiosenna zbiórka książek  
 • Festiwal Piosenki Angielskiej
 • Jan Paweł II w oczach  dzieci – ( w rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu,w  rocznicę śmierci )
 • Święto Flagi
 • Przedszkolada
 • Dzień Mamy i Taty
 • Obchody Dnia Dziecka
 • Pożegnanie starszaków   
 • Celebrowanie urodzin dzieci według kalendarza
 • Dni otwarte dla dzieci najmłodszych
 • Głośne Czytanie Dzieciom – w ramach kampanii CPCD
 • Zabawy integracyjne z rodzicami, pikniki     

 

    

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.

 

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 2 w Ropczycach
  ul. Armii Krajowej 6
  39-100 Ropczyce
 • 17 221 82 68